επικοινωνσετεμετοςπρομηθεντή; Προμηθεντής.
杰姆尚 杰姆·尚先生
τιμπορυώακίωγιασητιμητωγιςς;
+8615995538763
Συνομιλίατώρα
Συνομιλίατώρα επικοινωνήστεμετοςπρομηθεντές
contact@eurocrain.com.cn. 86-512-82072666
Προντα.μάρηγεραννύκαμπία.

καμπία.(共7产品)

κατηγορίαπροντοςτηςκαμπία.,είμαστεενειΔικενμοκατασκείαστέαπάτηςκχα,καμπόαγερανοςεργομομικόΣχεδιασμέηκαμπίαΠρομηθεντές/Εργοστένιο,χονδρικόνηλίποιντητέπροντατηςαξιάπιστηΚαμπίαε&ακιτηςΚατασκες,έχέχμετηςτέλειαενπηρντησημηττηςπησηκαιτενησηκαιτενηχνυοοήήρικήήυοήήήξξ。Προσβλέπωστησίεργασίας!
起重机καμπίαήκαμπίνα

μάρκα:Eurocrane

Συσκείασία:Συσκείασίααπάόξύλινοκουτές/Συσκείασίααπάκότραπλακό

εφοδιασμος:每年3000套

ΔινφορακαμπόμlχχίνιγΕίνήίνμνίνύΕραιμlνννΕίναιμιακουσιμηεγκατάΣτασηγιατηΔιασησλισητησηασφόλειαναιυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυίνυίνίννννννννεήήννννύεήήννννύύνννννννννννυυυυυυυυυυυυνννννυνυννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννναπάαντέντηςΚαμπία,οχειριστέςμπορεςίαπραγμαοποιιίπαρακολουθησησεπραγματκέςόχόντςΚατάστασηςΛΕιτουργίαςςυυ...
ημαν ικ τ ημαν ιασμ α

τιμάμουδας:USD 1 / SET / SATE

Min.Order τιμίμουδς
1套/套 USD 1 / SET / SET

μάρκα:Eurocrane

Συσκείασία:Συσκείασίααπάόξύλινοκουτές/Συσκείασίααπάκότραπλακό

εφοδιασμος:每年3000套

ημαν ικ τ ημαν ιασμ α
καμπόαελίγουγιαγερανουγενικόήςχχρήσης

μάρκα:Eurocrane

Συσκείασία:ΣυσκείασίααπάόξύΛοκουτί/Συσκείασίαααπάκάτραπλακά

εφοδιασμος:每年3000套

Τοκαλώδιογερανούείναιγιατηδιασφάλισητηςασφάλειαςτουοδηγού。Απόαυτήντηνκαμπίνα,οιχειριστέςμπορούνναπαρακολουθούνσεπραγματικόχρόνοτηνκατάστασηλειτουργίαςπουσχετίζεταιμετονγερανό,τοάγκιστροανύψωσηςκαιταανυψωμένα……
καμπίαχΕιριστέγερανουατλινωνσκελετές

μάρκα:Eurocrane

Συσκείασία:ΣυσκείασίααπάόξύΛοκουτί/Συσκείασίαααπάκάτραπλακά

εφοδιασμος:每年3000套

τοκανδιογερανοςεναιμιακουσιμηεγκατέστασηγιατηΔΣηεσλισητηεασφόλειαςςτυυουυύύυυυυυυυυυυύυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυςυυυςςςςςυςςςςςυςςςςςςςςςςςυςυυυυυυυυυυυυυυυυυυίνυυυυυυυίνίνίνυυυυυίνίνίνίννυυίνίνίνίνίνυννίνίνίνίννννίνίνίνώννυίνίνεώώναόαντέντηςΚαμπία,οιΕιριστέςμποροςύνννπαρακολουυυΣεπραγματκέςόχόντννΚαυχόνίσεκυυίίςΠυυυχχίζΕταιχννΕρνόνό,τάΓκιστρο...
καμπίαχειριστέγερανουμεκλιμητιστικό

μάρκα:Eurocrane

Συσκείασία:ΣυσκείασίααπάόξύΛοκουτί/Συσκείασίαααπάκάτραπλακά

εφοδιασμος:每年3000套

τοκανδιογερανοςεναιμιακουσιμηεγκατέστασηγιατηΔΣηεσλισητηεασφόλειαςςτυυουυύύυυυυυυυυυυύυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυςυυυςςςςςυςςςςςυςςςςςςςςςςςυςυυυυυυυυυυυυυυυυυυίνυυυυυυυίνίνίνυυυυυίνίνίνίννυυίνίνίνίνίνυννίνίνίνίννννίνίνίνώννυίνίνεώώναόαντέντηςΚαμπία,οιΕιριστέςμποροςύνννπαρακολουυυΣεπραγματκέςόχόντννΚαυχόνίσεκυυίίςΠυυυχχίζΕταιχννΕρνόνό,τάΓκιστρο...
咔咔咔咔咔咔咔咔咔咔咔咔咔咔咔咔咔咔咔咔咔咔咔咔咔咔咔

μάρκα:Eurocrane

Συσκείασία:ΣυσκείασίααπάόξύΛοκουτί/Συσκείασίαααπάκάτραπλακά

εφοδιασμος:每年3000套

Πλεονεκτήματα:·Άνετολειτουργικόπεριβάλλονπροσφέρειευρείαθέα·Προηγμένηδιαδικασίασυγκόλλησηςκαικατασκευής·Ομαλή,ελκυστικήεξωτερικήόψηΤυπικήτοποθέτηση:·Φως·Διακόπτεςκαιβύσματα·Ανεμιστήρες·Χειροκίνητο...
καμπόαχειριστυ/καμπόαελίγου/καμπία

μάρκα:Eurocrane

Συσκείασία:ΣυσκείασίααπάόξύΛοκουτί/Συσκείασίαααπάκάτραπλακά

εφοδιασμος:每年3000套

τοκανδιογερανοςεναιμιακουσιμηεγκατέστασηγιατηΔΣηεσλισητηεασφόλειαςςτυυουυύύυυυυυυυυυυύυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυςυυυςςςςςυςςςςςυςςςςςςςςςςςυςυυυυυυυυυυυυυυυυυυίνυυυυυυυίνίνίνυυυυυίνίνίνίννυυίνίνίνίνίνυννίνίνίνίννννίνίνίνώννυίνίνεώώναόαντέντηςΚαμπία,οιΕιριστέςμποροςύνννπαρακολουυυΣεπραγματκέςόχόντννΚαυχόνίσεκυυίίςΠυυυχχίζΕταιχννΕρνόνό,τάΓκιστρο...

κόακόμπόπρομηθεντέ.

καμπόαγερανος

ηΚαμπίαγερανοςεναιμlνννΣιμηεγκατέστασηγιαλισησφαλιστενηασφίλιμητοςυυουυυυοένένμςνννόόέέςςιγιcr cr cr。Απόαυτήντηνκαμπίνα,οχειριστήςμπορείναπραγματοποιείπαρακολούθησησεπραγματικόχρόνοτηςκατάστασηςλειτουργίαςπουσχετίζεταιμετονγερανό,τοάγκιστροανύψωσηςκαιταανυψωμέναπροϊόντα。


Πλεουεκτέματα:

Εργονομικόςσχεδιασμός

αξιόπιστησυσκεςαςσφαλες

τοάνετοπεριβάλλοςλειτουργίαςπροσφέρειΕυρείαθία。

ΠροηγμέηΔιαδικασίασυγκέλλησηςκαικατασκες

ομαλί,ελκέστικόΕκyωτερικήήη

τενικόνέαρακτηριστικό.

ηΕξωτερικςπλάκαστείοποποπνησηςεναικατασκενασμένηαπάνλίαυυαοόόόςς。

τοΠλανσιοκαμπάανείαικατασκείασμομmαόόΔαομικόσιανεταιμmδνεταιμηναλάτδινείανβινείανεταινεςπλίκες。

τοεσωτερικςτηςΚαμπίαςείαιΔιακοσμημομητκίτραπλακίΠολάεστέρα。

ΣΚληρυμίογυαλί

τυπικόρτοποθντηση:

φως.

Διακχπτεςκαιβχσματα.

ανεμιστέςήρες

χειροκίητουαλοκαθαριστήρα

Προαιρετικόδιαμάρφηση:

κοντέδιακόπτη.

κλιματιστικό.

ΦωςΕΚΤΑΚΤΗΣΑΝΑΓΚΗΣ

Πυροσβεστήρας

ηλεκτρουικόσόστημαελίγουΣύνδεσης

κουρτία

Ηλεκτρικόυαλοκαθαριστήρα

αννίΓραφααντικειμmένωνγιαεεΣωτερικςΔιακχσμηση

μεταλικχπλάκαγιαεσωτερικήΔιακάσμηση

άλοσίμmένέν

εφαρμογές

Λιμενικήβιομηχανία,βιομηχανίαεμπορευματοκιβωτίωνκαιαποθήκευσης,βιομηχανίαδιάθεσηςαπορριμμάτων,οικοδομικήβιομηχανία,βιομηχανίαχαρτοποιίας,βιομηχανίαμηχανικήςκατεργασίας,χειρισμόςυλικώνκαιαποστολή

ΝέαΠροϊόντα

κατέλογουΣχετικόρουώνϊόνϊόνϊόνϊόννν.

Σπίτι

产品

whatsapp.

Σχετικάμεεμάς

Έρευνα