Επικοινωνήσετε με το προ ηθευ ο η η προμηθευτής
Jaym商 先生Jaym商
Τι μπορώ να κ α νω για σα ζ;
+ 8615995538763
Συνομιλίατώρα
Συνομιλίατώρα Επικοινωνήστε με το προ ηθ υ ο忧伤忧伤的
contact@eurocrane.com.cn 86-512-82072666
ΠροϊόνταΜέρηγερανούΗλεκτρομαγνητικόςανυψωτής

Ηλεκτρομαγνητικόςανυψωτής(共1产品)

Κατηγορία προϊόντος τηςΗλεκτρομαγνητικόςανυψωτής,είμαστεεξειδικευμένοκατασκευαστέςαπότηνΚίνα,ΗλεκτρομαγνητικόςανυψωτήςΑνυψωτήςΗλεκτρομαγνητώνπρομηθευτών/εργοστάσιο,χονδρικήυψηλήςποιότηταςπροϊόντατηςΑνυψωτικόςμαγνήτηςΕ&Ακαιτηνκατασκευή,έχουμετηντέλειαεξυπηρέτησημετάτηνπώλησηκαιτεχνικήυποστήριξη。Προσβλέπω η συ ε ασ α ζ !
υσ υ κευ υ αν υ _η ζ γερανού

Μάρκα:欧洲起重机

Συσκευασία:συσκευασίααπόξύλοκουτί/συσκευασίααπόκόντραπλακέ

Εφοδιασμού:3000套/年

Αυτή η σειρά ανυψωτικών μαγνητών διαφέρει από τα προηγούμενα μοντέλα στο ότι υιοθετεί δύο στενά πηνία καλωδίων τυλιγμένα γύρω από τον κοινό τους πυρήνα σιδήρου. Αυτά τα δύο πηνία είναι ηλεκτρικά απομονωμένα το ένα από το άλλο, με το πρώτο πηνίο να...

Κίνα Ηλεκτρομαγνητικός这个词起源于Προμηθευτές

Ηλεκτρομαγνητικός ανυψωτής γερανών

Ουσιαστικά,έναςηλεκτρομαγνητικόςανυψωτήςαποτελείταιαπόέναπηνίοσύρματοςπουτυλίγεταιγύρωαπόένανμαλακόπυρήνασιδήρου。Απόέξω,βλέπετεμόνοέναβαρύκλουβίήατσάλινομηχανικόπερίβλημα。 Αυτήησειράανυψωτικώνμαγνητώνδιαφέρειαπόταπροηγούμεναμοντέλαστοότιυιοθετείδύοστενάπηνίακαλωδίωντυλιγμέναγύρωαπότονκοινόπυρήνασιδήρου。Αυτάταδύοπηνίαείναιηλεκτρικάαπομονωμένατοένααπότοάλλο,μετοπρώτοπηνίοναχρησιμοποιείταιγιατηνπαραγωγήτηςμαγνητικήςδύναμηςπουαπαιτείταιγιατηνανύψωσηεμπορευμάτων。Τορεύμαμέσωτουπρώτουπηνίουμπορείναδιακοπεί,καθώςσυμβαίνειότανογερανόςείναιηλεκτρικότόξοπουπροκαλείζημιάστησυσκευή。Αυτόείναιόταντοδευτερεύονπηνίοέρχεταινασώσειαπορροφώνταςτηνισχυρήμαγνητικήενέργεια。

Πλεονεκτήματα

Τοπλήρωςκλειστόατσάλινοκλουβίαποτρέπειτηνείσοδουγρασίας。

Ηελαφριάδομήδιαθέτειβελτιστοποιημένησχεδίασηυπολογιστή,ηοποίαμπορείναπαράγειμεγαλύτερηελκυστικήδύναμηχρησιμοποιώνταςλιγότερηηλεκτρικήενέργεια。

Τοπρωτεύονπηνίοήτοπηνίορεύματοςέχεισταλείμέσωειδικήςεπεξεργασίας,ηοποίαβελτιώνειτηνηλεκτρικήκαιμηχανικήαπόδοσητουπηνίου。ΜπορείναεπιτευχθείβαθμολογίαθερμοκρασίαςΚλάσηςCγιατομονωτικότουυλικό。Αυτό εξα φαλ末梢? ε εγ αλ η δι α κε ε ζ υ起源于πη η η末梢?

Οιδομέςκαιοιπαράμετροιτουηλεκτρομαγνητικούανυψωτήμαςμπορούνναπροσαρμοστούνώστεναταιριάζουνσεδιάφορεςανάγκεςτωνπελατών。

Ανθεκτικόσεεξαιρετικάυψηλήθερμοκρασία,οηλεκτρομαγνητικόςανυψωτήςμαςυιοθετείμοναδικήμέθοδοθερμομόνωσης。Ημέγιστηθερμοκρασίαπουμπορείνααντιμετωπίσειαυξάνεταιαπό600σε700.Αυτόκαθιστάτονμαγνητικόανυψωτικόμαςκατάλληλογιαχρήσησεπολύμεγαλύτερεςκλίμακες。

Οδιακόπτηςελέγχουυιοθετείσχεδιασμόχωρίςεπαφή,μειώνονταςέτσιτοχρόνοδιακοπήςλειτουργίαςτουμηχανήματος)。

Εύκολη εγκατ αση, λε α υρ η起源于γ α κα η η。

Εφαρμογές

Μετασχηματιστές, αποθήκευση και εφοδιαστική, μηχανική κατεργασία, πυρηνική ενέργεια, αεροδιαστημική, πυρηνική ενέργεια, αιολική ενέργεια, αυτοκίνητα, διαχείριση απορριμμάτων, χαρτοποιία, χάλυβας, χειρισμός υλικών, μεταλλουργία και πετροχημικές βιομηχανίες.

Νέα Προϊόντα

Κατάλογοςσχετικώνπροϊόντων

Σπίτι

产品

Whatsapp

Σχετικάμεεμάς

Έρευνα