Επικοινωνήσετε με το προ ηθευ ο η η προμηθευτής
Jaym商 先生Jaym商
Τι μπορώ να κ α νω για σα ζ;
+ 8615995538763
Συνομιλίατώρα
Συνομιλίατώρα Επικοινωνήστε με το προ ηθ υ ο忧伤忧伤的
contact@eurocrane.com.cn 86-512-82072666
首页ΠροϊόνταΓερανός动臂起重机

动臂起重机(共5个产品)

Κατηγορίαπροϊόντοςτης动臂起重机,είμαστεεξειδικευμένοκατασκευαστέςαπότηνΚίνα,动臂起重机ΓερανοίΠύργουπρομηθευτών/εργοστάσιο,χονδρικήυψηλήςποιότηταςπροϊόντατηςΑνυψωτικόςγερανόςΕ&Ακαιτηνκατασκευή,έχουμετηντέλειαεξυπηρέτησημετάτηνπώλησηκαιτεχνικήυποστήριξη。Προσβλέπω η συ ε ασ α ζ !
臂式起重机(Επιτοίχιος και κολ να ζ)

Μάρκα:Eurocrane

Συσκευασία:συσκευασίααπόξύλινοκουτί/συσκευασίααπόκόντραπλακέ

Εφοδιασμού:3000套/年

动臂起重机(Επιτοίχιοςκαικολόνας)ΕισαγωγήπροϊόντοςΤο挺杆起重机(壁挂καιColumn-mount)μπορείναείναιπροσαρμοσμένοστιςανάγκεςτουπελάτησχετικάμετηνικανότηταανύψωσης,τημέγιστηγωνίαπεριστροφής,τομήκοςτουβραχίονατης……
Επιτοίχιοςγερανός臂

Μάρκα:Eurocrane

Συσκευασία:συσκευασίααπόξύλινοκουτί/συσκευασίααπόκόντραπλακέ

Εφοδιασμού:3000套/年

Επιτοίχιοςγερανός臂ΕισαγωγήπροϊόντοςΟτοίχος挺杆起重机είναιεύκολοςστηνεγκατάσταση。Ηαγοράαυτούτουγερανούσημαίνειμικρήεπένδυσηπουθαανταμειφθείμετεράστιααπόδοση。Μπορείναείναιπροσαρμοσμένοστιςανάγκεςτουπελάτησχετικάμε……
Γερανός臂

Μάρκα:Eurocrane / novcrane / Verlinde

Συσκευασία:συσκευασίααπόξύλινοκουτί/συσκευασίααπόκόντραπλακέ

Εφοδιασμού:3000套/年

Γερανός臂ΕισαγωγήπροϊόντοςΗτοποθέτησημεκολόνα挺杆起重机είναιεύκολοστηνεγκατάσταση。Ογερανόςπουτοποθετείταιστηστήλημπορείναστερεωθείστηστήλημεσφιγκτήρεςγείωσηςήβίδεςαγκύρωσηςβαρέωςτύπου。Η αγορ ρ υ γερανού…
Γερανός臂500公斤

Μάρκα:Eurocrane / novcrane / Verlinde

Συσκευασία:συσκευασίααπόξύλινοκουτί/συσκευασίααπόκόντραπλακέ

Εφοδιασμού:3000套/年

Γερανός臂500公斤ΕισαγωγήπροϊόντοςΤοκιβώτιο挺杆起重机500公斤είναιτοποθετημένοεύκολα。Ογερανόςπουτοποθετείταιστηστήλημπορείναστερεωθείστηστήλημεσφιγκτήρεςγείωσηςήβίδεςαγκύρωσηςβαρέωςτύπου。Η αγ o ρ vsαυτού τ ημα ε ε υ……
1t Επίτοιχος γεραν Jib

Μάρκα:Eurocrane / novcrane / Verlinde

Συσκευασία:συσκευασίααπόξύλινοκουτί/συσκευασίααπόκόντραπλακέ

Εφοδιασμού:3000套/年

1 tΕπίτοιχοςγερανός臂ΕισαγωγήπροϊόντοςΗτοποθέτησησJt起重机τοντοίχοείναιεύκοληστηνεγκατάσταση。Ηαγοράαυτούτουγερανούσημαίνειμικρήεπένδυσηπουθαανταμειφθείμετεράστιααπόδοση。Μπορεί να ε ε ε ναι π π o σαρμοσμ οσμ ο ζ τ τι α να γκε ζ του……

Κίνα悬臂起重机Προμηθευτές

Γερανός臂

Μέγιστοφορτίο:10 t

Ογερανόςμαςπροσφέρειεπιλογέςδιαφορετικώνπροδιαγραφώνκαιμοντέλων。Μπορείεπίσηςναείναιειδικάσχεδιασμένογιαναταιριάζειστιςαπαιτήσειςτουπελάτησχετικάμετηνικανότηταανύψωσης,τημέγιστηγωνίαπεριστροφής,τοβραχίονατουβραχίονακαιτιςλειτουργίες。Μεμέγιστηχωρητικότηταφόρτωσηςπουκυμαίνεταιαπό80κιλάέως10000κιλά,ογερανόςείναικατάλληλοςγιατημεταφοράυλικώνστημικρήπεριοχήεργασίας,γεγονόςπουμειώνεισημαντικάτοχρόνοχειρισμούτωνυλικώνκαιτοφορτίοεργασίας,καθώςεπίσηςβελτιώνειτηναποδοτικότηταεργασίας

Ο γε κ o αν ζ ε ε ε κ o ατ η εγκατ αση。Ηεπιτοίχιαφλάντζα、γιαπαράδειγμα,είναιπιοσυχνάεγκατεστημένηστοντοίχοήτηνκολόνα,χωρίςνακαταλαμβάνειχώροστοδάπεδο。Έναάλλοπαράδειγμαείναιηκολόνα,ηοποίαμπορείναστερεωθείστηστήλημεσφιγκτήρεςγείωσηςήβίδεςαγκύρωσηςβαρέωςτύπου。Ηαγοράαυτούτουγερανούσημαίνειμικρήεπένδυσηπουθαανταμειφθείμετεράστιααπόδοση。

ΝέαΠροϊόντα

Κατάλογοςσχετικώνπροϊόντων

Σπίτι

产品

Whatsapp

Σχετικάμεεμάς

Έρευνα