επικοινωνσετεμετοςπρομηθεντή; Προμηθεντής.
杰姆尚 杰姆·尚先生
τιμπορυώακίωγιασητιμητωγιςς;
+8615995538763
Συνομιλίατώρα
Συνομιλίατώρα επικοινωνήστεμετοςπρομηθεντές
contact@eurocrain.com.cn. 86-512-82072666
Προντα.Γερανόςείλικτοςγεραςδοκς

είλικτοςγεραςδοκς(共4种产品)

Κατηγορία προϊόντος τηςείλικτοςγεραςδοκς,είμαστεενειΔικενμοκατασκείαστέαπάτηςκχα,ελαφρίγεραςείλικτοςσίδνασμίουγεραςΠρομηθεντές/Εργοστένιο,χονδρικόνηλίποιντητέπροντατηςελαφρίγεραςε&ακιτηςΚατασκες,έχέχμετηςτέλειαενπηρντησημηττηςπησηκαιτενησηκαιτενηχνυοοήήρικήήυοήήήξξ。Προσβλέπωστησίεργασίας!
είλικτοςγεραςδοκς

μάρκα:欧洲起重机

Συσκευασία:Συσκείασίααπάόξύλινοκουτές/Συσκείασίααπάκότραπλακό

εφοδιασμος:每年3000套

160公斤级的2级公路上采用的是两个不同的2级公路上的两个不同的数据;此外,还采用了两个不同的数据;此外,还采用了两个不同的数据,其中包括两个不同的160公斤级的两个不同的γγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγ2的2级公路上的数据;γγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγνλικώναπόπάνω,轻型梁悬挂起重机。。。
είλικτοςγερανδιπλίΔήςΔοκος

μάρκα:欧洲欧洲/诺曲面/ verlinde

Συσκευασία:Συσκείασίααπάόξύλινοκουτές/Συσκείασίααπάκότραπλακό

εφοδιασμος:每年3000套

Ελαφρύςγερανόςδιπλούδοκού欧元体系Μέγιστοφορτίο:2000公斤Το光梁悬挂起重机,πουχρησιμοποιείταιγιατημεταφοράυλικώναπόπάνω,είναιιδιαίτερακατάλληλογιαχρήσησεσυνεργείομεχαμηλέςοροφές,καθώςκαιεργοστάσιακαι...
είλικτοςγερανμουδοκος

μάρκα:欧洲起重机

Συσκευασία:Συσκείασίααπάόξύλινοκουτές/Συσκείασίααπάκότραπλακό

εφοδιασμος:每年3000套

Μέγιστοφορτίο:2000公斤Εύκαμπτοςγερανόςμονήςδοκούπουχρησιμοποιείταιγιατημεταφοράυλικώναπόπάνω,οανυψωτικόςγερανός光梁είναιιδιαίτερακατάλληλοςγιαχρήσησεεργαστήριαμεχαμηλέςοροφές,καθώςκαιεργοστάσιακαιτοποθεσίεςαπό...
1tΕνέλικτοςγερανόςμονήςδοκού

μάρκα:欧洲起重机

Συσκευασία:Συσκείασίααπάόξύλινοκουτές/Συσκείασίααπάκότραπλακό

εφοδιασμος:每年3000套

Μέγιστοφορτίο:2000公斤Το光梁悬挂起重机,πουχρησιμοποιείταιγιατημεταφοράυλικώναπόπάνω,είναιιδιαίτερακατάλληλογιαχρήσησεσυνεργείομεχαμηλέςοροφές,καθώςκαιεργοστάσιακαιτοποθεσίεςαπόελαφριάατσάλινακουφώματαόπου...

κόαΕυέΛικςςςΕρυένόςδοςπρομηθεντς

γεραςανρτησηςελαφρουδοκος

μάγιστοφορτίο:2000kg

Το光梁悬挂起重机,πουχρησιμοποιείταιγιατημεταφοράυλικώναπόπάνω,είναιιδιαίτερακατάλληλογιαχρήσησεσυνεργείομεχαμηλέςοροφές,καθώςκαιεργοστάσιακαιτοποθεσίεςαπόελαφριάατσάλινακουφώματαόπουογερανόςγεφυρώνφτάνεισταόριάτου。

Η αρθρωτή σχεδίαση περιέχει λιγότερα στάνταρ εξαρτήματα που καθιστούν τη συναρμολόγηση γερανού τόσο εύκολη όσο και στοίβαγμα μπλοκ. Με αυτά τα αρθρωτά εξαρτήματα, οι χρήστες μπορούν να επανασυναρμολογήσουν έναν νέο γερανό, σύμφωνα με τις αλλαγές στις απαιτήσεις ανύψωσης των αλλαγών που έγιναν στο εργαστήριο.

λόΓωτοςΕυξξξιύιρουτοςγερανος,υπόράειμικρντριμικρντριβήήήξύξύξύυυρχύύυυόόόΕϊκαιτηςράΓας。μετακινείτιαιενκολαμεταχέρια,αυυόςογΕρνόςνόςνάνάόςοςμπορεςίαμετακια,βακια,βαρχωννάΕώνκομmάςΕργασίαςςΕρήήήοίςςόποτρόπο。Διατίθεταιεπίσηςμετομηχανικόηλεκτρικόανυψωτικόαλυσίδας,τημονάδαανύψωσης,τησυσκευήηλεκτρικούελέγχουκαιτοαντίστοιχοσύστημα,ογερανόςαπαιτείπεριορισμένησυντήρησηκαιέχειμεγάληδιάρκειαζωής。

αυυήησειρόγεραίουμmούίννρεισεενθενεςκαικαμπόλικαμάλεςρχόμάες。μετηχρήσηπολλίνλλωναρθρωτέςείαρτημέτων,μπορεςίασίαρμολογηεόναογηθίίξνάγιενίνίννήςΔιπλίΔοκος。κό○ένααααπάτααρθρωτίμέρηέχειβαρεθεςστουτυπικόΣύνδεσμογιατομητος。Έτσι,ογερανόςμπορείναρυθμιστείσύμφωναμετηδιάταξητουεργοταξίου,ώστεναταιριάζειμετηνειδικήαπαίτησηχειρισμούυλικώνκαιναικανοποιείσυγκεκριμένεςανάγκεςτουπελάτη。

Προαιρετικςανταλλακτικό.

ράΓααλουμινος.

Σιδηροδρομικόροπροσίλενση.

ανυψωτικόπλατφόρμα.

Συσκεςτροφοδοσίας

ηλεκτρικόσιστημακοσησηντανιδιος

Νέα Προϊόντα

κατέλογουΣχετικόρουώνϊόνϊόνϊόνϊόννν.

Σπίτι

产品

whatsapp.

Σχετικόμεμmάς.

Έρευνα